Hiện nay, bộ máy tổ chức của Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV được sắp xếp như sau: