Khâm định Đại Nam hội điển sự lệlà bộ sách do Nội các Triều Nguyễn biên soạn rất công phu, kéo dài 12 năm, bộ sách chứa đựng một khối lượng đồ sộ những kiến thức, sử liệu, đặc biệt là về thiết chế và hoạt động của bộ máy nhà nước Triều Nguyễn.

Sách ghi chép khá đầy đủ các điển pháp, quy chuẩn và các dữ kiện liên quan đến hoạt động của các tổ chức trong bộ máy nhà nước Triều Nguyễn.

Đây là tài liệu quý chứa đựng thông tin phong phú và đa dạng, gồm các chiếu chỉ, sớ tấu của triều đình được đưa ra thi hành. Bộ sách “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ” là một trong số ít công trình giúp các nhà nghiên cứu có được tư liệu toàn diện và đầy đủ về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước phong kiến Triều Nguyễn.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV còn lưu trữ khoảng 3.334 tấm Mộc bản thuộc bộ sách này.