Đại Nam nhất thống chí được biên chép một cách tổng quát và đầy đủ những việc, sự tích của từng tỉnh, thành từ năm Thành Thái thứ 18 (1906) trở về trước. Sách gồm các mục: Phân dã (ranh giới), diên cách (quá trình hình thành và phát triển), hình thể, khí hậu, phong tục, thành trì, học hiệu (trường học), hộ khẩu, điền phú (thuế ruộng đất), sơn tấn (đồn ải), dịch trạm, lý lộ (đường sá), bến đò, cầu cống, đê điều, chợ, nhân vật (gồm có: con có hiếu, liệt nữ, tăng thích…) và thổ sản của địa phương. 

Theo kết quả thống kê năm 2016, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV còn lưu trữ được 336 tấm Mộc bản thuộc bộ sách này.

Đại Nam nhất thống chí