ThS. Phạm Thị Huệ – Nguyễn Huy Khuyến

Tạp chí Văn thư Lưu trữ tháng 5 năm 2009

20. Tỉnh Quảng Yên, sổ sách tổng cộng có 666 bản, địa bạ có 168 bản.

Đại tu đinh tịch: 54 bản.

Đại tu điền tịch: 52 bản.

Thuế má các hạng: 18 bản.

Kiểm duyệt tổng cộng 374 bản.

21. Tỉnh Hưng Hóa, sổ sách tổng cộng có 1.268 bản, địa bạ có 366 bản.

Đại tu đinh tịch: 250 bản.

Đại tu điền tịch: 140 bản.

Thuế má các hạng: 24 bản.

Kiểm duyệt tổng cộng 488 bản.

22. Tỉnh Tuyên Quang, sổ sách tổng cộng có 1.139 bản, địa bạ có 260 bản.

Đại tu đinh tịch: 75 bản.

Đại tu điền tịch: 90 bản.

Thuế má các hạng: 34 bản.

Kiểm duyệt tổng cộng 680 bản.

23. Tỉnh Cao Bằng, sổ sách tổng cộng có 1.282 bản, địa bạ có 389 bản.

Đại tu đinh tịch: 138 bản.

Đại tu điền tịch: 124 bản.

Thuế má các hạng: 44 bản.

Kiểm duyệt tổng cộng 587 bản.

Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 68, mặt khắc 5 ghi chép về việc vua Minh Mạng hạ lệnh cho các địa phương truy dùng kiềm đóng vào sổ địa bạ.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

24. Tỉnh Thái Nguyên, sổ sách tổng cộng có 1.650 bản, địa bạ có 462 bản.

Đại tu đinh tịch: 105 bản.

Đại tu điền tịch: 92 bản.

Thuế má các hạng: 54 bản.

Kiểm duyệt tổng cộng 937 bản.

25. Tỉnh Lạng Sơn, sổ sách tổng cộng có 1.332 bản, địa bạ có 285 bản.

Đại tu đinh tịch: 88 bản.

Đại tu điền tịch: 14 bản.

Thuế má các hạng: 100 bản.

Kiểm duyệt tổng cộng 845 bản.

Binh ngạch, quan lại chức sắc, voi ngựa, các hạng tổng cộng có 19.010 bản.

Các bản tấu tập của chư bộ các tỉnh cho sao lục bản thảo tổng cộng 337 bản.

26. Nam Kỳ lục tỉnh, sổ sách tổng cộng có 14.882 bản, trong đó:

Tỉnh Gia Định, địa bạ có 466 bản.

Tỉnh Vĩnh Long, địa bạ có 342 bản.

Tỉnh Định Tường, địa bạ có 222 bản.

Tỉnh Biên Hòa, địa bạ có 355 bản.

Tỉnh An Giang, địa bạ có 135 bản.

Tỉnh Hà Tiên, địa bạ có 142 bản.

Đại tu đinh bạ, điền bạ, thuế má các hạng tổng cộng 1.110 bản.

Kiểm duyệt binh ngạch tổng cộng 12.110 bản.

27. Các trấn ở Bắc Thành, sổ sách tổng cộng có 380 bản.

Tổng cộng tất cả sổ sách có 157.348 bản.

………………..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục chính biên, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2004.

2. Nội các triều Nguyễn, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Nxb Thuận Hóa, Huế, 2005.

3. Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Tàng thư lâu bạ tịch (bản chữ Hán).