Chiều ngày 17/6/2022, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Cung – Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng của 07 đơn vị trong Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận về Dự thảo báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022; những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể: phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2022; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tuyên truyển chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; tích cực thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.

Đặng Hồng

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV