Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 765/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ.

Theo Quyết định, Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu dịch vụ lưu trữ gồm: Dịch vụ thu thập tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử; dịch vụ bảo quản tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử và dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản gồm: Dịch vụ lưu trữ và dịch vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đối với dịch vụ lưu trữ gồm dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử phục vụ nhu cầu xã hội; đối với dịch vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gồm: Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; dịch vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nội vụ; dịch vụ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và dịch vụ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ngành, lĩnh vực Nội vụ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Phạm Tâm