Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng nay (18/3), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến chuyên gia ngành Lưu trữ để bổ sung luận cứ khoa học và thực tiễn về quản lý tài liệu lưu trữ khi được công nhận, ghi danh là bảo vật quốc gia hoặc di sản tư liệu.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp đại diện Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, các Phó Cục trưởng, người đứng đầu các đơn vị thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, thường trực Tổ Biên soạn dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi), các chuyên gia đến từ Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ sở đào tạo về văn thư lưu trữ…

Tại cuộc họp, các chuyên gia đã phát biểu ý kiến nội dung tập trung vào hai điểm chính sau:

– Các luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm bảo đảm nguyên tắc tài liệu lưu trữ trước và sau khi được công nhận, ghi danh là bảo vật quốc gia hoặc di sản tư liệu đều phải được quản lý, bảo quản, sử dụng theo các nguyên tắc của khoa học lưu trữ, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, bảo đảm phát huy hiệu quả giá trị của tài liệu lưu trữ.

– Các nội dung cụ thể để làm rõ sự khác biệt của việc quản lý tài liệu lưu trữ và quản lý di sản tư liệu trong các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ.

Các ý kiến phát biểu của chuyên gia sẽ được tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để xem xét, bảo đảm thống nhất các nội dung liên quan tại Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) và Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

cuc van thu

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng chủ trì cuộc họp

Ông Hoàng Quốc Tuấn – Chủ tịch Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hàm – Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam phát biểu

PGS.TS Vũ Thị Phụng, Phó Chủ tịch Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam phát biểu

ThS. Nguyễn Thị Tâm, Nguyên Phó Cục trưởng Cục VTLTNN phát biểu

TS. Nguyễn Minh Sơn, Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III phát biểu

ThS. Lã Thị Hồng, Nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ trung ương phát biểu

ThS. Hà Văn Huề, Nguyên Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phát biểu

Nguồn:  Website Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

(https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/bo-sung-luan-cu-khoa-hoc-va-thuc-tien-ve-quan-ly-tai-lieu-luu-tru-khi-duoc-cong-nhan-la-bao-vat-quoc-gia-hoac-di-san-tu-lieu.htm)